Statut


STATUT STOWARZYSZENIA WROCŁAWSKICH ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH

Tekst jednolity sporządzony dnia 3 listopada 2016 r.

Rozdział I. Postanowienia Ogólne

§ 1.

1.       Stowarzyszenie Wrocławskich Żłobków Niepublicznych, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

2.       Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „WŻN”

 

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

 

§ 3.

1.       Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia i województwa dolnośląskiego.

2.       Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 4.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

 

§ 5.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

§ 6.

1.       Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

2.       Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę o rozpoczęciu prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej.  W przypadku jej podjęcia, Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach od dnia uzyskania wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy w całości realizacji celów statutowych. W przypadku podjęcia decyzji rozpoczęciu prowadzenia działalności Zarząd niezwłocznie złoży wniosek o wpis Stowarzyszenia także do rejestru przedsiębiorców.

3.       Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących stowarzyszeń i spółek.

 

§ 7.

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności wspierającej funkcjonowanie żłobków niepublicznych we Wrocławiu oraz podwyższanie jakości opieki nad dziećmi w żłobkach niepublicznych i wczesne wspomaganie rozwoju dzieci do lat 3.

 

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a.       Współpracę z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Gminy Wrocław lub innym wydziałem właściwym rzeczowo do spraw opieki nad dziećmi do lat 3, w tym działalności żłobków lub klubów dziecięcych,

b.       Współpracę żłobków niepublicznych w celu podwyższania standardów opieki nad dziećmi w żłobkach poprzez konsultacje oraz wspólne inicjatywy w zakresie realizacji opieki nad dziećmi.

c.       Tworzenie standardów opieki nad dziećmi do lat 3, doradztwo w tym zakresie.

d.       Tworzenie programów wspierających działania wychowawcze, prozdrowotne i edukacyjne a także opiekę społeczną.

e.       Kształtowanie opinii o żłobkach niepublicznych wśród rodziców zamieszkujących Gminę Wrocław,

f.        Organizowanie warsztatów, szkoleń dla pracowników żłobków, opiekunów dzieci do lat 3.

g.       Organizowanie warsztatów, szkoleń, wykładów dla rodziców dzieci.

h.       Realizacja działań prewencyjno-rozwojowych i edukacyjnych dla dzieci oraz ich upowszechnianie.

i.         Upowszechnianie wiedzy na temat wczesnego wspomagania rozwoju dzieci do lat 3 oraz inicjowanie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci do lat 3 w żłobkach niepublicznych.

j.         Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.

k.       Tworzenie, tłumaczenie i wydawanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych, poradników pielęgnacyjnych oraz prowadzenie, wspieranie lub zlecenie studiów i badań.

 

§ 9.

1.       Zarząd określa formy realizacji celów Stowarzyszenia, z uwzględnieniem ich podziału na realizowane bezpłatnie i odpłatnie.

2.       Zakres działalność nieodpłatnej Stowarzyszenia obejmuje:

a)       poradnictwo dla rodziców oddających dziecko do żłobka,

b)      poradnictwo w zakresie otwierania i prowadzenia placówki,

c)       organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji specjalistycznych,

d)      inne działania służące podnoszeniu jakości świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 oraz szkoleniowe.

3.       Stowarzyszenie dopuszcza możliwość prowadzenia odpłatnej działalności, kiedy członkowie Stowarzyszenia uznają proponowane do zorganizowania działanie za wykraczająca poza powyższy zakres lub angażujące członków w stopniu skutkującym zmniejszeniem aktywności zawodowej.

4.       Środki pozyskane z działań opisanych w ust. 1 są w całości przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia.

5.       Stowarzyszenie może wnioskować o wszczęcie lub dopuszczenie do udziału w postępowaniu administracyjnym, sądowo-administracyjnych, cywilnym i karnym w sprawach związanych z realizacją celów statutowych lub związanych z przedmiotem działalności Stowarzyszenia na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa.

 

Rozdział II. Członkowie Stowarzyszenia

§ 10.

1.       Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2.       Stowarzyszenie posiada członków:

a.       Zwyczajnych,

b.       Nadzwyczajnych,

c.       Wspierających,

d.       Honorowych.

 

§ 11.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, popierająca cele Stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia wraz z pisemną rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia oraz uzyska akceptację Zarządu w formie uchwały. Osoba, o której mowa powyżej staje się członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd.

 

§ 12.

Członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, popierająca cele Stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia oraz uzyska akceptację Zarządu w formie uchwały, w szczególności osoby prowadzące działalność związaną z opieką nad dziećmi do lat 3, w tym osoby związane z funkcjonowaniem i działalnością żłobków, pracownicy i współpracownicy żłobków, specjaliści z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, opieki zdrowotnej, opieki i edukacji żłobkowej i przedszkolnej oraz rodzice i opiekunowie prawni dzieci w wieku do lat sześciu. Osoba, o której mowa powyżej staje się członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd.

 

§ 13.

1.       Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna, jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną oraz osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, popierająca cele Stowarzyszenia prowadząca działalność gospodarczą w zakresie opieki nad dziećmi, w szczególności działalność żłobków lub pozostałą opiekę dzienną na dziećmi, włączając dzieci niepełnosprawne i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, która złożyła pisemną deklarację o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia.

2.       Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 

­§ 14.

1.       Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2.       Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu. na wniosek co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

 

 

 

 

§ 15.

1.       Wraz z wniesieniem deklaracji o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych, nadzwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenia należy uiścić składkę członkowską. Brak uiszczenia składki członkowskiej stanowi obligatoryjną przyczynę odmowy przyjęcia w poczet członków.

2.       O przyjęciu lub odmowie przyjęcia danej osoby w poczet członków decyduje Zarząd w drodze uchwały podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3.       Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia odwołanie do Walnego Zebrania nie przysługuje. W razie podjęcia uchwały w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia składka członkowska jest zwracana.

 

§ 16.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a.       Wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia (czynne i bierne prawo wyborcze,

b.       korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c.       udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d.       zgłaszanie wniosków, opinii i postulatów do władz Stowarzyszenia w sprawach dotyczących jego działalności .

e.       Głosowania na Walnym Zebraniu.

 

§ 17.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a.       brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

b.       propagowania celów i programu Stowarzyszenia,

c.       dbania o dobre imię i reputację Stowarzyszenia,

d.       zwiększania rozpoznawalności i prestiżu społecznego Stowarzyszenia,

e.       uczestniczenia w walnych zebraniach członków ,

f.        przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

g.       regularnego opłacania składek.

 

§ 18.

1.       Członkowie nadzwyczajni i wspierający mają prawo do:

a.       brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

b.       korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c.       zgłaszanie wniosków, opinii i postulatów do władz Stowarzyszenia w sprawach dotyczących jego działalności,

d.       otrzymywania informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia.

2.       Ponadto Członkowie nadzwyczajni mają prawo do bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia (bierne prawo wyborcze).

 

§ 19.

Członkowie nadzwyczajni i wspierający mają obowiązek:

a.       propagowania celów i programu Stowarzyszenia,

b.       dbania o dobre imię i reputację Stowarzyszenia,

c.       zwiększania rozpoznawalności i prestiżu społecznego Stowarzyszenia,

d.       przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

e.       regularnego opłacania składek.

 

§ 20.

Członkowie honorowi mają prawo do:

a.       korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

b.       udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

c.       zgłaszanie wniosków, opinii i postulatów do władz Stowarzyszenia w sprawach dotyczących jego działalności .

d.       uczestniczenia w Walnym Zebraniu jako obserwator

e.       otrzymywania informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 

§ 21.

Członkowie honorowi zobowiązani są do:

a.       propagowania celów i programu Stowarzyszenia,

b.       dbania o dobre imię i reputację Stowarzyszenia,

c.       zwiększania rozpoznawalności i prestiżu społecznego Stowarzyszenia,

 

§ 22.

1.         Członkowie Nadzwyczajni, Wspierający i Honorowi nie posiadają czynnego prawa wyborczego, nie mają także prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Członkowie Nadzwyczajni i Honorowi mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków. Członkowie nadzwyczajni posiadają bierne prawo wyborcze do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

2.       Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3.       Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

4.       Członek honorowy ma obowiązek poszanowania statutu, regulaminu, uchwał stowarzyszenia oraz dbania o jego dobre imię.

 

§ 23.

1.       Członkostwo w Stowarzyszeniu (członków zwyczajnych, nadzwyczajnych, wspierających, honorowych) ustaje na skutek:

a.       pisemnego wypowiedzenia członkostwa, z dniem otrzymania oświadczenia przez Zarząd,

b.       wykluczenia uchwałą przez Zarząd:

-        z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający dwa miesiące,

-        z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

-        w przypadku częściowego lub całkowitego ubezwłasnowolnienia,

-        w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia, w szczególności w przypadku podejmowania działań godzących w jego dobre imię i reputację.

c.       utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d.       śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – z datą tych wydarzeń.

2.       Ponadto członkostwo w Stowarzyszeniu członków zwyczajnych ustaje na skutek wykluczenia uchwałą przez Zarząd ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

3.       Zarząd informuje członka listownie, za potwierdzeniem odbioru, o ustaniu członkostwa, podając przyczynę ustania członkostwa. Jeżeli ustanie członkostwa następuje w drodze wykluczenia Zarząd wskazuje jednocześnie środki odwoławcze od uchwały o wykluczeniu.

4.       Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które należy wnieść za pośrednictwem Zarządu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. W przypadku uznania odwołania za uzasadnione Zarząd może uchylić uchwałę w sprawie wykluczenia członka bez przekazywania odwołania do Walnego Zebrania.

 

§ 24.

1.       W przypadku zalegania przez członka z opłatą składki, członek może zostać zawieszony przez Zarząd w swoich prawach w Stowarzyszeniu.

2.       Z chwilą uregulowanie zaległych składek członkowskich zawieszenie w prawach członka ustaje.

3.       Przez uregulowanie składki członkowskiej rozumie się wpłynięcie kwoty na konto Stowarzyszenia bądź też zaksięgowanie wpłaty w kasie Stowarzyszenia,

4.       Członek pełnoprawny to członek zwyczajny, który nie jest zawieszony w prawach członkowskich.

 

Rozdział III. Władze Stowarzyszenia.

§ 25.

Władzami Stowarzyszenia są:

a.       Walne Zebranie Członków,

b.       Zarząd,

c.       Komisja Rewizyjna.

 

§ 26.

1.       Wyboru członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.

2.       W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

3.       Niedopuszczalne jest łączenie funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej w tym samym okresie.

4.       Członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi być członkiem zwyczajnym lub nadzwyczajnym Stowarzyszenia.

5.       Kandydaci do władz Stowarzyszenia zgłaszają Zarządowi chęć kandydowania najpóźniej na 8 dni przed dniem wyborów listem poleconym wysłanym na adres siedziby Stowarzyszenia lub w sposób wskazany w  ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, w szczególności na adres poczty e-mail lub inną formą komunikacji elektronicznej.

6.       W informacji o miejscu obrad Walnego Zebrania, Zarząd Stowarzyszenia zamieszcza również imiona i nazwiska kandydatów do władz Stowarzyszenia.

§ 27.

1.       Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej poprzedza podjęcie przez Walne Zebranie członków uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków odpowiednio Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

2.       Wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się poprzez oddanie głosu nad każdym z kandydatów głosując za daną kandydaturą lub przeciw. Za wybranych do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za”.

3.       W przypadku równości głosów pomiędzy kandydatami skutkującej niemożnością wyłonienia Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w liczbie członków przyjętej w uchwale Walnego Zebrania, przeprowadza się dodatkowe głosowanie wyłącznie nad kandydatami, którzy uzyskali identyczną liczbę głosów. Jeżeli w dodatkowym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska większej liczby głosów uważa się, że żaden z nich nie został wybrany do Zarządu lub odpowiednio Komisji Rewizyjnej.

4.       W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej w zdaniu ostatnim, Zarząd zwołuje kolejne Walne Zebranie na którym dokonuje się wyboru członków  na nieobsadzone miejsca w organach Stowarzyszenia, z pośród kandydatów, którzy zgłosili chęć kandydowania co najmniej na 8 dni przed dniem wyborów uzupełniających.

5.       Do głosowania w wyborach uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2 i 3 powyżej. Jeżeli w wyborach uzupełniających żaden z kandydatów nie uzyska większej liczby głosów do powołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może dojść w drodze kooptacji, pod warunkiem, że Walne Zebranie Członków powołało co najmniej połowę składu danego organu.

 

§ 28.

1.       Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

2.       Zarząd i Komisja Rewizyjna w swoich regulaminach mogą przewidzieć tryb głosowania korespondencyjnego lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, bez konieczności zwoływania posiedzenia.

 

§ 29.

1.       Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano ich wyboru  i trwa 5 lat. Kadencja jest wspólna dla wszystkich członków danego organu.

2.       Uzupełnienia składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków według takiej samej procedury jak ich wyboru, chyba że uzupełnienie składu organu zostało dokonane w drodze dokoptacji. Kadencja członków organu, o których został uzupełniony upływa z końcem kadencji pozostałych.

3.       Jeżeli na 10 dni przed upływem kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie zostanie wybrany pełen wymagany statutem skład danej władzy kadencja urzędującej władzy przedłużona jest do dnia wyboru władzy nowej kadencji.

4.       W sytuacji, o której mowa w ust. 3 powyżej Komisja Rewizyjna oraz członkowie zwyczajni Stowarzyszenia w liczbie co najmniej 7 (siedmiu) upoważnieni są do samodzielnego zwołania Nadzwyczajnego Walne Zebrania Członków, celem powołania władz Stowarzyszenia. Do zwołania Walnego Zebrania Stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przez Zarząd.

5.       Jeżeli nowy Zarząd lub Komisja Rewizyjna wybierane są w trakcie roku kalendarzowego w celu zastąpienia ustępującej lub odwołanej w trakcie roku kalendarzowego władzy, ich kadencja rozpoczyna się w następnym dniu po dniu wyboru i trwa do 31 grudnia piątego roku kalendarzowego po roku w którym dokonano ich wyboru.

 

Walne Zebranie Członków

§ 30.

1.       Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest  Walne Zebranie Członków.

2.       Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3.       Walne Zebranie obraduje w siedzibie Stowarzyszenia.

4.       Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

5.       Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się najpóźniej do dnia 30 czerwca.

6.       Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

7.       Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a.       z własnej inicjatywy,

b.       na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c.       na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

- zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

8.       W przypadkach, o których mowa w ust. 7 pkt b. i c. Zarząd zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania nie później niż w ciągu 21 dni od daty otrzymania żądania lub wniosku o jego zwołanie. Ogłoszony przez Zarząd porządek obrad musi zawierać sprawy zgłoszone we wniosku lub żądaniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. Termin obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania zwołanego, w przypadkach o których mowa w ust. 7 pkt b. i c. nie może przypadać później niż na 6 tygodni od otrzymania żądania lub wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

 

§ 31.

1.       Walne Zebranie Członków zwołuje się poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia lub drogą elektroniczną poprzez wysłanie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków na adres poczty e-mail członków zwyczajnych.

2.       Zwołanie Walnego Zgromadzenia wyłącznie poprzez wysłanie ogłoszenia o jego zwołaniu na adres e-mail członków zwyczajnych jest dopuszczalne pod warunkiem, że wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia przekazali adres e-mail  i wyrazili zgodę by była na niego adresowana korespondencja elektroniczna od Stowarzyszenia.

3.       Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków zawiera:

a.       termin obrad Walnego Zebrania Członków ze wskazaniem dokładnej daty obrad oraz godziny ich rozpoczęcia,

b.       porządek obrad Walnego Zebrania,

c.       proponowane przez Zarząd projekty uchwał,

d.       informację w jakich godzinach w biurze Stowarzyszenia można zapoznać się z pełną dokumentacją mającą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków,

4.       Co najmniej na 5 dni przed datą Walnego Zebrania, Zarząd Stowarzyszenia informuje o dokładnym miejscu obrad. Obrady Walnego Zebrania mogą odbywać się wyłącznie w mieście będącym siedzibą Stowarzyszenia. Informację o miejscu obrad Walnego Zebrania przekazuje się członkom w ten sam sposób w jaki dokonane zostało ogłoszenie o jego zwołaniu.

5.       W sprawach objętych porządkiem obrad każdy członek zwyczajny ma prawo w trakcie obrad przedstawić własny projekt uchwały dotyczący danego punktu obrad.

 

§ 32.

1.       Do udziału w Walnym Zebraniu Członków z prawem głosu uprawnieni są wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, będący Członkami pełnoprawnymi z aktualnie opłaconą składką członkowską.

2.       Każdemu członkowi zwyczajnemu uprawnionemu do udziału w Walnym Zebraniu przysługuje jeden głos. Głos na Walnym Zebraniu można wykonywać osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do reprezentowania na Walnym Zebraniu Członków wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.       W Walny Zebraniu z głosem doradczym mogą uczestniczyć członkowie nadzwyczajni, wspierający oraz honorowi.

4.       Za zgodą wyrażoną w uchwale Walnego Zebrania w jego obradach z głosem doradczym mogą wziąć udział zaproszeni goście.

 

§ 33.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a.       Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b.       uchwalanie zmian statutu,

c.       wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d.       udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e.       rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

f.        rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

g.       podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

h.       podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

Zarząd

§ 34.

1.       Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2.       Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszych posiedzeniu Zarządu wybiera się prezesa, wiceprezesa i skarbnika. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

3.       Posiedzenia Zarządu obywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

4.       Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, w którym określi zasady i tryb działania Zarządu.

5.       Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezes Zarządu lub przez 2/3 członków Zarządu działających łącznie.

6.       Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez formalnego zwołania, pod warunkiem, że żaden z członków Zarządu nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia obrad lub rozpatrywania wniesionej do porządku obrad sprawy.

 

§ 35.

1.       Do kompetencji Zarządu należy:

a.       kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

b.       realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

c.       zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d.       planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e.       reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i  działanie w jego imieniu,

f.        przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia oraz zawieszenie w prawach członka,

g.       zwoływanie Walnego Zebrania,

h.       ustalanie wysokości składek członkowskich,

i.         realizowanie celów Stowarzyszenia,

j.         ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników i współpracowników,

k.       prowadzenie wszystkich spraw  Stowarzyszenia nie zastrzeżonych na mocy ustawy prawo o stowarzyszeniach lub statutu do kompetencji innych organów

2.       Od uchwały w sprawie zawieszenia w prawach członkach przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które należy wnieść za pośrednictwem Zarządu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. W przypadku uznania odwołania za uzasadnione Zarząd może uchylić uchwałę bez przekazywania odwołania do Walnego Zebrania.

 

§ 36.

1.       Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia.

2.       Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, w szczególności w formie telekonferencji. Przedmiotem obrad posiedzenia Zarządu odbywającego się za pomocą środków komunikowania się na odległość nie mogą być sprawy dotyczące powołania lub odwołania członka żadnej z władz Stowarzyszenia. Odbycie posiedzenia Zarządu za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość wymaga zgody wszystkich członków.

3.       W przypadku posiedzenia Zarządu odbywającego się za pomocą środków komunikowania się na odległość zgoda na jego  odbycie może być wyrażona drogą elektroniczną pod warunkiem, że możliwe jest jej zawarcie w formacie możliwym do odczytania przez wszystkich uczestników, będącym w powszechnym użyciu oraz umożliwiającym jej utrwalenie na trwałym nośniku.

4.       Wymóg, o którym mowa w ust. 3 powyżej dotyczy również sporządzenia protokołu z posiedzenia Zarządu oraz podjętych w jego trakcie uchwał.

5.       Podjęcie uchwały może nastąpić w trybie obiegowym, w drodze podpisania uchwały przez poszczególnych członków Zarządu, bez zwoływania posiedzenia Zarządu.

 

Komisja Rewizyjna

§ 37.

1.       Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2.       Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3.       Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez przewodniczącego lub działających wspólnie 2/3 członków Komisji.

4.       Członkowie Komisji Rewizyjnej nie podlegają głosowaniu w sprawie absolutorium.

5.       Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być osoby, które:

a.        spełniają warunki uzyskania statusu członka zwyczajnego lub nadzwyczajnego,

b.       nie są członkami Zarządu Stowarzyszenia ani nie pozostają z członkiem Zarządu Stowarzyszenia w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa powinowactwa lub podległości służbowej,

c.       nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 5859 , art. 587, art. 590 i w art. 591 kodeksu spółek handlowych.

 

§ 38.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a.       kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b.       ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c.       składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia.

d.       wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,

e.       wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynności członka Zarządu,

f.        wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

g.       uchwalanie regulaminu funkcjonowania Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział IV. Majątek i gospodarka finansowa

§ 39.

1.       Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

a.       składki członkowskie,

b.       darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,

c.       dotacje, subwencje, udziały, lokaty

d.       dochody i pożytki z majątku Stowarzyszenia,

e.       wpływy z działalności statutowej

2.       Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.       Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

§ 40.

Składka członkowska opłacana jest w wysokości i za okres ustalony przez Zarząd w drodze uchwały Zarządu. W celu zachowania ciągłości członkostwa, należy uiścić składkę członkowską przed końcem obowiązywania aktualnie opłaconej składki członkowskiej. Opłaty składki członkowskiej można dokonać na konto Stowarzyszenia lub w jego kasie w biurze Zarządu.

 

Sposób reprezentacji

§ 41.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.


Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 42.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 43.

1.       Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.       Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.